คณะอาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคเชียงรายเข้าเยี่ยมชมโรงงาน


17-01-2017
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 ทางผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และคณะอาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคเชียงรายได้เดินทางมาเยี่ยมชมโรงงานเพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการออกแบบและการผลิตเครื่องจักรของโรงงาน

ทางบริษัท บีพี เพาเวอร์ เอ็นยิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการและคณะอาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคเชียงรายมาณ. โอกาสนี้ และหวังว่าจะมีโอกาสได้ต้อนรับท่านในโอกาสต่อไป