กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงาน


23-12-2016
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559บริษัท บีพี เพาเวอร์ เอ็นยิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด ได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพเป็นประจำปีทุกปีสำหรับพนักงานเพื่อให้พนักงานได้รับทราบถึงสภาพความสมบูรณ์ของร่างกายตนเองและเพื่อช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บที่อาจเกิดขึ้นได้

เนื่องจากบริษัทฯได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอันจะส่งผลต่อสุขภาพจิตที่ดีและพนักงานจะสามารถทำงานและพัฒนางานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น