ประเมินระบบคุณภาพ ISO9001


06-07-2561
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2018 ที่ผ่านมา ทางคณะผู้ตรวจสอบระบบคุณภาพ (Auditor) จากบริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้ามาทำการตรวจประเมินระบบคุณภาพ ISO9001 ของบริษัทบี.พี.เพาเวอร์ฯ โดยครั้งนี้เป็นการ Upgrade จาก Version 2008 เป็น Version 2015
ซึ่งผลจากการปรับปรุงระบบคุณภาพในครั้งนี้ ทำให้บริษัทฯ ได้มีโอกาสทบทวน เพิ่มเติมและพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น