โครงสร้าง

เรามีเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรมกว่า 20 คน ที่ได้รับการฝึกอบรมในการใช้โปรแกรมการออกแบบที่ทันสมัยและมีกระบวนการออกแบบทั้งหมดที่ตอบสนองต่อการใช้งานที่หลากหลาย

และก่อนที่จะทำการผลิต เรามีการวิเคราะห์แบบจำลอง (simulation modules) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการออกแบบสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ครบถ้วน

บีพี เพาเวอร์ฯ ได้ใช้ระบบ FEA Finite Element Analysis ด้วยโปรแกรม Inventor ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยในการวิเคราะห์สถานการณ์ที่มีความหลากหลายเพื่อปรับปรุงและแก้ไขโครงสร้างเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพและบรรลุมาตรฐานของปัจจัยด้านความปลอดภัย