Briquetting Machine || บริษัท บี.พี. เพาเวอร์ เอ็นยิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด

Hydraulic Cylinders

        กระบอกสูบไฮโดรลิคสามารถตอบสนองต่อการใช้งานที่หลากหลาย เหมาะกับความต้องการของลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ อีกทั้งยังผลิตได้ตามมาตรฐานคุณภาพของประเทศญี่ปุ่น (JIS) และระบบมาตรฐานของประเทศเยอรมัน (DIN)

        นอกจากคุณสมบัติที่ได้มาตรฐานในการใช้งานโดยทั่วไปแล้ว เรายังมีทีมงานวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญพร้อมให้คำแนะนำและคำปรึกษาสำหรับการออกแบบกระบอกสูบไฮโดรลิคที่แตกต่างออกไปเพื่อให้มีความเหมาะสมสำหรับการใช้งานเฉพาะด้านของลูกค้าแต่ละราย

        ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ถึงอายุกันใช้งานที่ยาวนานและกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูง
*ติดต่อสอบถามขอรายละเอียดเพิ่มเติม