Briquetting Machine || บริษัท บี.พี. เพาเวอร์ เอ็นยิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด

Leak Test Machine

การตรวจสอบการรั่วคือตรวจสอบการไหลของแก็ส (หรือของเหลว) ผ่านผนังของท่อ (หรือการชำรุดของอุปกรณ์อื่นๆ เช่น สายรั่ว,Seal แตก) การรั่ว เกิดจากแรงดันที่แตกต่างกันในกระบวนการไหล โดยจะไหลจากแรงดันที่สูงกว่าไปยังแรงดันที่ต่ำกว่า
*ติดต่อสอบถามขอรายละเอียดเพิ่มเติม