Briquetting Machine || บริษัท บี.พี. เพาเวอร์ เอ็นยิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด

Briquetting Machine (เครื่องอัดเศษเหล็ก )

เครื่องอัดเศษขี้กลึง เครื่องอัดเศษเหล็ก ช่วยลดพื้นที่การจัดเก็บเศษขี้กลึงลงด้วยอัตราส่วน 5 : 1 และ 20 : 1 ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่มีอยู่ ผลลัพธ์ที่สำคัญนี้ช่วยประหยัดพื้นที่และลดต้นทุนด้านการขนส่งในการลำเลียงเศษ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มมูลค่าของเศษโดยการนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycling)
 
เครื่องอัดเศษเหล็กเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการกำจัดเศษเหล็กและการแยกของเหลวจากเศษเหล็กที่มีอยู่ในกระบวนการผลิตหรือการนำกลับมาใช้ใหม่ เครื่องนี้มีความสำคัญในอุตสาหกรรมเหล็กและการตรวจสอบสภาพเหล็กที่มีคุณภาพสูง นอกจากนี้เครื่องอัดเศษเหล็กยังมีการนำมาใช้ในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยลดปริมาณของเศษเหล็กที่สิ้นเปลืองและลดการใช้งานของเสียงที่ก่อให้เกิดมลพิษในกระบวนการผลิตเหล็ก

คุณสมบัติของเครื่องอัดเศษเหล็ก
สามารถแยกเศษเหล็กจากวัสดุอื่น ๆ ที่เป็นส่วนประกอบของมวลสิ่งของ เมื่อมีการผสมของเศษเหล็กกับวัสดุอื่น ๆ ในกระบวนการผลิต ความสามารถในการแยกเหล็กทำให้สามารถนำเศษเหล็กกลับมาใช้ใหม่ได้ และเครื่องอัดเศษเหล็กช่วยลดการสูญเสียของเศษเหล็กที่มีคุณค่า โดยการกำจัดเศษเหล็กที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ทั้งควบคุมคุณภาพของเหล็กที่ผลิต โดยช่วยกำจัดเศษเหล็กที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์

การใช้งานของเครื่องอัดเศษเหล็ก
เครื่องอัดเศษเหล็กสามารถมักจะต้องใช้ในหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมเหล็ก, อุตสาหกรรมยานยนต์, อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่ใช้เหล็กเป็นวัสดุหลัก. การใช้งานของเครื่องอัดเศษเหล็กช่วยลดความสูญเสียของเศษเหล็ก, ลดความก่อให้เกิดมลพิษ, และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เศษเหล็ก
*ติดต่อสอบถามขอรายละเอียดเพิ่มเติม