ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษา


15-01-2563
อาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคแพร่ ได้เข้ามาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษาที่เข้ามาฝึกงานที่บริษัทบีพี เพาเวอร์ฯ เป็นระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาในระบบต่าง ๆ
ของสถานศึกษาและสถานประกอบการให้ได้ผลการเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนด