กิจกรรมซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2564


08-04-2564
บริษัท บีพี เพาเวอร์ฯ ได้จัดอบรมและฝึกปฏิบัติการซ้อมดับเพลิงเบื้องต้นและอพยพหนีไฟประจำปี 2564 ด้วยบริษัทฯเห็นความสำคัญเรื่องความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานและบริษัทฯ และเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟได้อย่างปลอดภัย โดยได้จัดขึ้นวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา